ตัววิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ผลงานนักเรียนของ KRUPAWINEE2554 ได้เลยคะ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/z5Agu_q1T-M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
         1 .
หลักการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งานเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในงานด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์ก อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประก อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ สร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆทั้งในรูปแบบที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งปฎิบัติตามขั้นต อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ สร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆทั้งในรูปแบบที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งปฎิบัติตามขั้นตอนข อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ สร้างขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆทั้งในรูปแบบที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ซึ่งปฎิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรมที่ตั้งไว้สำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีขึ้นต อ่านต่อ


วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การทํางานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

ะบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือๆ
1.หน่วยประ่มวลผลกลาง (Central Processing Unit = CUP) เปรียบเสมือนสมองของ
คอมพิวเตอร์ เพราะทำห อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ICT จัดทำห้องเรียนออนไลน์ หวังขยายโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย

นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่ากระทรวงฯ ได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ได้จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน ที่ www.asean-eclass.org เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาบทเรียน ความรู้ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรม

...1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
...2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยี
   สารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางภาวิณีย์  เพิ่มพูนทวีผล
ที่อยู่  34/6 ต.แม่กลอง อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร  0899143395
การศึกษา  บธ.บ
E-mail  phat_suk@hotmail.com
ที่ทำงาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
                เลขที่ 34/9 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 034711238
                E-mail  http://thawaraweb.co.coc/